Start ORS

Getsewoud en Schiphol: bedanken voor uw steun

Najaar 2014 heeft u in grote getale ons aangegeven de Wijkraad Getsewoud te steunen in het nieuwe overleg rondom de luchthaven Schiphol genaamd Omgevingsraad Schiphol (ORS). Inmiddels zijn wij enkele maanden verder en willen wij u graag nader informeren over wat er in de afgelopen periode is gebeurd. Door uw steun aan de wijkraad te geven, hebben we ons kunnen inschrijven bij de ORS en een kiesman voorgedragen. Voor de Wijkraad Getsewoud is dat Ger van der Pluijm.

In de maand november 2014 hebben de kiesmannen per baan de twee vertegenwoordigers gekozen. Wij zitten in het cluster van de Kaagbaan. Vervolgens hebben de gekozen vertegenwoordigers van alle banen (10 in totaal) uit hun midden 3 vertegenwoordigers gekozen in de commissie van advies. De ORS en dus ook de daaruit gekozen commissie van advies is per eind januari 2015 geïnstalleerd door de staatssecretaris van ORS-logo2015Infrastructuur en Milieu. Het kiesmannenoverleg voor de Kaagbaan is nu bezig met het organiseren van het overleg tussen gekozen vertegenwoordigers, de 26 kiesmannen en hun bewonersachterbannen. Daarbij wordt hard gewerkt aan beleidsuitgangspunten voor het gebied waarbij gekeken wordt naar hinderbeperking (geluid, fijnstof e.d.), vliegroutes (start en landing), communicatie, infrastructuur rondom Schiphol en Ruimtelijke Ordening (woningbouw locaties).

Wij blijven alert om te bereiken dat de vliegroutes correct gevolgd worden en er minder dan tot nu toe vliegtuigen over de dorpskern en Getsewoud vliegen (met name bij het opstijgen). Daarnaast willen wij bereiken dat er beter gemeten wordt en de informatie daarover volledig aan de bewonersvertegenwoordigers beschikbaar wordt gesteld zodat wij tijdig kunnen inspelen op zaken die gaan afwijken. Het tot nu toe te weinig belichtte onderwerp de uitstoot van fijn- en ultra fijnstof en de mogelijke effecten daarvan op de gezondheid zal worden meegenomen in de komende Milieu Effect Rapportage ( MER).

Bron: Nieuwsbrief Wijkraad oktober 2015 (aangepaste versie)

Reacties zijn gesloten.