Meer overlast?

Groeit de overlast van Schiphol?

Meepraten over de ontwikkeling van Schiphol is voor bewoners op papier goed geregeld maar valt in de praktijk tegen. Een van onze wijkraadsleden zet zich actief in om de overlast te beperken. Getsewoud is een jonge wijk en wie hier is komen wonen, weet dat Schiphol om de hoek ligt. Toch hebben bewoners van het eerste uur lange tijd niet veel van de vliegtuigen gemerkt. ‘Je ziet ze wel, maar je hoort ze niet’, was lange tijd de beleving. De nieuwbouwwijk is immers gebouwd uitgaande van de vaste vliegroutes óm Nieuw-Vennep heen.

800px-Schiphol-overviewSchiphol heeft vijf start-/landingsbanen en onze wijk heeft vooral te maken met vliegverkeer van en naar de Kaagbaan. De Kaagbaan is naast de Polderbaan aangewezen als voorkeursbaan voor zowel stijgend als dalend vliegverkeer en wordt zwaar belast. Een toename is hier dus als eerste te merken. Veel bewoners hebben bovendien de indruk dat steeds meer stijgend verkeer eerder afbuigt over Getsewoud(-Noord), in plaats van om Nieuw-Vennep heen te vliegen. Het verschil met de relatieve rust van een paar jaar geleden begint steeds meer mensen op te vallen.

Sinds 1 januari 2015 is de Omgevingsraad Schiphol (ORS) de plek waar diverse partijen met elkaar praten over zaken rondom de luchthaven, zoals de economische ontwikkelingen en het terugdringen van overlast. Aan tafel zitten vertegenwoordigers van de luchtvaartsector, gemeenten, provincies, rijksoverheid, Milieufederatie Noord- Holland, VNO-NCW en een groot aantal bewonersorganisaties. Kortom, veel partijen met uiteenlopende belangen. Het behartigen van de belangen van omwonenden is niet eenvoudig. Er zijn meer dan 100 bewonersverenigingen (dorps- en wijkraden en actiegroepen) actief.

De inspraak van bewoners lijkt goed geregeld. Per landingsbaan vormen de bewonersorganisaties een ‘cluster’ en ieder cluster vaardigt twee vertegenwoordigers af naar de Omgevingsraad. Maar in de praktijk blijkt dat bewoners nadeliger uit zijn. Terwijl overheden en luchtvaartsector het geld hebben om professionele ondersteuning in te huren, moeten bewoners het doen met persoonlijke inzet en eigen tijd. De Kaagbaanbewoners moeten bovendien extra op hun tellen passen. De luchtvaartsector en het ministerie van Infrastructuur en Milieu sturen aan op groei van Schiphol en vinden de economie belangrijker dan de leefbaarheid. Zo wordt er gesproken over uitbreiding van het aantal banen met een tweede Kaagbaan. Provincie en sommige clusters zien de groei van het vliegverkeer graag op deze extra baan onder het mom van ‘eens gehinderd altijd gehinderd’. De druk op de Kaagbaanregio kan dus toenemen en het Kaagbaancluster bekijkt de ontwikkelingen met argusogen.

Wijkraadlid Ger van der Pluijm zet zich actief in namens en voor onze wijk. Hij is één van de 26 ‘kiesmannen’ van het cluster Kaagbaan en lid van het clusterkernteam, dat de vergaderingen van het cluster voorbereidt. Het standpunt van de wijkraad Getsewoud is duidelijk: “We accepteren dat de Kaagbaan als voorkeursbaan is aangewezen, maar we vinden dat verdere groei moet worden beperkt”. Mede onder druk van de discussies over een tweede Kaagbaan is er een Bewonersvisie Kaagbaancluster opgesteld. Die komt binnenkort tijdens het clusteroverleg ter sprake. Als alle handen op elkaar zijn, zullen de vertegenwoordigers van het Kaagbaancluster dit meenemen naar de Omgevingsraad.

Wat is de inzet van het Kaagbaancluster? Het antwoord van Ger is helder: “het terugdringen van onnodige geluids- en milieuhinder op de korte termijn en het voorkomen van toename van overlast op de lange termijn. Zo willen we dat vliegtuigen volgens vastgestelde routes vliegen en slechts bij uitzondering eerder afbuigen en over onze wijk komen. De verkeersleiding van Schiphol zal (meer) moeten optreden als piloten zich hier niet aan houden. Daarnaast bepleiten we dat vaste naderingsroutes niet over bewoond gebied liggen, en dat vliegtuigen langer hoog blijven vliegen voordat ze de landing inzetten. Voor de lange termijn willen we uiteraard geen tweede Kaagbaan”. Eens gehinderd mag niet betekenen: dan kan er ook nog wel een schepje bovenop.

Het Kaagbaancluster is voorstander van een sterke positie van Schiphol voor het netwerkverkeer, als knooppunt van intercontinentale en continentale vluchten. Dit netwerkverkeer heeft prioriteit. Maar uitbreiding van (budget)vakantievluchten en groeiende overlast in de
Kaagbaanregio is niet gewenst. De NV Schiphol kan voor dit extra vliegverkeer twee andere vliegvlogobezoekbaslangvelden inzetten, namelijk die van Lelystad en Eindhoven. Een kwestie van de lusten en de lasten van vliegvakanties eerlijk over Nederland verdelen.

Uiteraard kunt u uw mening geven en uw ervaringen delen met kiesman Ger van der Pluijm (ger@wijkraadgetsewoud.nl). U helpt hem dan uw belangen te vertegenwoordigen in het Kaagbaancluster en de Omgevingsraad. Bij geluidshinder kunt u direct een klacht indienen bij Bewonersaanspreekpunt Schiphol: www.bezoekbas.nl. Op deze site maakt u eenvoudig een account aan en kunt u snel een melding van overlast doen. Het geeft een belangrijk signaal aan de Omgevingsraad. U kunt op website www.omgevingsraadschiphol.nl lezen hoe de inspraak is georganiseerd en hoe dit uiteindelijk van invloed is op de politieke besluitvorming over Schiphol.

Bron: Nieuwsbrief Wijkraad Getsewoud, oktober 2015 (aangepaste versie)

Reacties zijn gesloten.