Evaluatie Deltaplan

Het Deltaplan Bereikbaarheid is niet specifiek voor Getsewoud, maar een wijkoverstijgend onderwerp. De gemeente heeft daarom aan al haar dorps-en wijkraden gevraagd om deel te nemen aan de evaluatie. Wijkraad Getsewoud, Dorpsraad Nieuw-Vennep en Wijkraad Linquenda hebben recent een convenant gesloten waarin zij hebben afgesproken bij wijkoverstijgende onderwerpen nog nadrukkelijker te willen samenwerken dan in het verleden. Onderstaande reactie hebben wij dan ook in dit samenwerkingsverband als reactie verstuurd:

1. Heeft het Deltaplan Bereikbaarheid als visie en beleidskader gewerkt?

De Vennepse Raden vinden dat het Deltaplan Bereikbaarheid als visie werkt. Het kader voor een langere periode is dan duidelijk en dat geeft voldoende handvatten om de verdere detaillering in de vorm van uitvoeringsprogramma’s neer te zetten en uit te voeren. Zonder visie en beleidskader zouden er ook zeker wel zaken opgepakt worden, maar dat blijven dan losse acties zonder samenhang met het grotere geheel en vaak gericht op de korte termijn, juist omdat er een visie/kader ontbreekt. Wij ondersteunen het vasthouden aan die visie en het beleidskader, maar deze moet dan wel regelmatig worden getoetst aan de werkelijkheid en het voortschrijdend inzicht. Tijden en inzichten veranderen wat maakt dat ook een visie en/of kader niet in beton gegoten moet zijn, maar als het moet aanpassing behoeft. Dorps- en wijkraden en de gemeentepolitiek in het algemeen zouden hierin een signaleringsfunctie moeten hebben. Als Vennepse Raden leveren wij aan dat proces graag een bijdrage.

2. Zijn de uitgangspunten en doelen van het Deltaplan, via de uitvoeringsprogramma’s, ook gerealiseerd?

We kunnen vaststellen dat een ruime meerderheid van de voorgenomen maatregelen en plannen inmiddels in bewerking of al gerealiseerd is. Zonder daarbij volledig te willen zijn, noemen wij voor Nieuw-Vennep en naaste omgeving de belangrijkste projecten:

 • Doortrekking Spoorlaan-Zuid.
 • Doortrekking Zuiderdreef tot de Spoorlaan.
 • Verbreding van de N207 tussen A4 en de Ringvaart-Westzijde.
 • Vergroting van stopfrequentie treinen op NS-station Nieuw-Vennep.
 • Busaansluiting bedrijventerrein Nieuw-Vennep Zuid.
 • Planstudie HOV Schiphol-Bollenstreek.
 • Aanpassing fietsvoorzieningen Hoofdweg-Westzijde (fietsstrook) en verbetering oversteek Zuiderdreef.
 • Idem Hoofdweg-Westzijde tussen Venneperweg en Noorderdreef.
 • Realisatie fietsroute Venneperhout-Olmenhorst (Perenlaantje).
 • Aanpassing Operaweg bij HOV-haIte Estafette.
 • Beveiliging oversteek bij Jeugdland met VRI.
 • Aanleg schoolzones.
 • Digitaliseren van parkeermeters.

Verder zijn de volgende maatregelen reeds genomen of in uitvoering:

 • Uitbreiding van fietsenstallingvoorzieningen bij winkelcentra en HOV-haItes.
 • Verwijderen van paaltjes op fietspaden.
 • Aanleg van een linksaf strook op de Valutaweg.
 • Beëindiging van het contract met exploitant fietsmolen NS-station.

We constateren dat er de afgelopen jaren veel gebeurd is en dat is goed nieuws. Volgens ons mag daar ook uit geconcludeerd worden dat de structuur met jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s blijkbaar goed werkt.

Maar er zijn ook nog een aantal (nieuwe) aandachtspunten:

 • De enkelbaans Nieuwe Bennebroekerweg tussen Spoorlaan en aansluiting op de A4. Bewoners van Nieuw-Vennep zijn blij met de extra aansluiting op de A4 maar deze fuik vormt inmiddels een grote ergernis. Rijbaanverdubbeling is dringend gewenst.
 • Het aantal verkeersdrempels is relatief hoog en diverse drempels zijn lastig te nemen. Betaald parkeren lijkt meer financieel gedreven dan dat het een bijdrage levert aan parkeerregulering.
 • Er is behoefte aan meer parkeerplaatsen in de m.n. de wijk Getsewoud.
 • Het project POET (parkeren op eigen terrein) in de wijk Getsewoud moet met voortvarendheid worden doorgezet waarbij er zowel aandacht dient te zijn voor overtredingen als voor de algemene parkeerproblematiek in de wijk.
 • Er is behoefte aan openbaar vervoer in de nachtelijke uren in het weekend van de grote steden met name Amsterdam naar Nieuw-Vennep.

3. Zijn de uitgangspunten en doelen van het Deltaplan, via de uitvoeringsprogramma ‘s, ook houdbaar voor de komende jaren?

Zoals bij 1 al gemeld moet je visie en beleidskader altijd blijven toetsen. Klopt het nog wel? Zijn de uitgangspunten en doelen ook houdbaar voor de toekomst?. In basis ja, maar misschien moeten zaken die eerst verder weg gedacht waren eerder in beeld komen en andersom. De uitvoeringsprogramma’s zijn daarvoor het geëigende middel. Zij vormen de verdieping van de visie, beleidskader, uitgangspunten en doelen van het Deltaplan Bereikbaarheid. Alleen ook hier geldt: Doen we de juiste dingen eerst? Wie bepaalt wat dit jaar of volgend jaar uitgevoerd wordt? Wij zijn van mening dat de Vennepse Raden in dat afwegingsproces een belangrijke rol dienen te spelen. Wij zouden dan ook graag actiever betrokken raken bij het tot stand komen van de inhoud/prioritering van de uitvoeringsprogramma’s.

Wat zeker nog verbeterd kan worden is de vertaling van de uitvoeringsprogramma’s naar een verdere detaillering in activiteiten door beheer/projecten in voorbereiding op de daadwerkelijke uitvoering. Wij verzoeken dringend de communicatie en participatie rond projecten die in uitvoering komen nadrukkelijker dan in het verleden af te stemmen met de Dorpsraad of de Wijkraad in het betreffende werkgebied.

Bron: Brief van de Vennepse Raden als reactie op het gemeentelijke verzoek tot evaluatie Deltaplan Bereikbaarheid.

Reacties zijn gesloten.