Achterpaden

De wijk veroudert

In juni 1998 is de eerste woning in Getsewoud opgeleverd. En dat betekent dat de wijk nu bijna 18 jaar oud is. Aan veel openbare voorzieningen is dat nog niet te merken omdat de groenvoorzieningen in Getsewoud goed worden onderhouden en sommige wegen en voetpaden een tussentijdse opknapbeurt hebben gehad.
Voor de achterpaden, die (gezamenlijk) eigendom van de huiseigenaren zijn, geldt dat niet. In heel veel situaties is geen of zeer beperkt onderhoud gepleegd en dat leidt tot verzakte achterpaden en verstopte putten en rioleringen. Voor veel huiseigenaren is niet duidelijk hoe ze het onderhoud van de achterpaden het beste kunnen organiseren.

Drainageactie

Voor de drainage heeft de wijkraad in samenwerking met de gemeente en Elkro twee keer een collectieve doorspuitactie georganiseerd. Doelstelling van dit project was om huiseigenaren door een goede voorbereiding en een scherpe prijsstelling te ‘verleiden’ tot het noodzakelijke onderhoud. De meeste bewoners hebben positief op de actie gereageerd en dus opdracht aan Elkro gegeven.

Project achterpaden

De wijkraad wil het komende jaar onderzoeken of ook voor achterpaden een collectieve actie kan worden georganiseerd. Wij zijn op zoek naar huiseigenaren waarbij het achterpad aan het verzakken is en die met de wijkraad mee willen denken over een concreet plan van aanpak. Geïnteresseerden kunnen zich melden via achterpaden@wijkraad-getsewoud.nl.

Achtergrondinformatie achterpaden

Veel huiseigenaren realiseren zich niet dat de meeste achterpaden (paden tussen de woningen om de achtertuinen te onsluiten) geen eigendom van de gemeente zijn maar dat die bij het eigendom van de woning behoren. In Getsewoud is het eigendom van de achterpaden op twee manieren georganiseerd:

  1. iedere woningeigenaar is ook eigenaar van een bijbehorend gedeelte van het achterpad (verdeeld eigendom);
  2. het achterpad is eigendom van de gezamenlijke bewoners (mandeligheid).

Op de bijgevoegde afbeeldingen is het verschil inzichtelijk gemaakt. Als voorbeeld is een blok van 16 woningen genomen met één achterpad dat tussen de achtertuinen ligt.

Achterpaden verdeeld eigendom
Verdeeld eigendom

Bij verdeeld eigendom is iedere woningeigenaar ook eigenaar van het gedeelte van het achterpad dat aan zijn achtertuin grenst. Het perceel dat bij de woning hoort, loopt dus door tot in het midden van het achterpad. In de akten van levering (waarbij het huis in eigendom wordt verkregen) is dan vrijwel altijd een erfdienstbaarheid opgenomen waarin alle bewoners van de woningen die aan het achterpad grenzen het recht verkrijgen gebruik te kunnen maken van het voetpad (ook al ligt dat voor het grootste gedeelte op het terrein van anderen). Daarnaast is meestal vastgelegd dat het onderhoud van het achterpad een gezamenlijke verantwoordelijkheid is.

Mandelig eigendomAchterpaden Mandeligheid
Bij mandelig eigendom eindigt de eigendomsgrens van het woningperceel bij de achtertuin. Het achterpad heeft een eigen kadastraal nummer en alle eigenaren van de aanliggende woningen voor een bepaald gedeelte eigenaar (in het geval van het voorbeeld voor 1/16 deel) van het achterpad. Dit noemen we mandelig eigendom. Meestal is in de akte van levering vastgelegd dat er door de mandelige eigenaren jaarlijks vergaderd moet worden over het onderhoud maar in de praktijk gebeurt dit vaak niet.

Onderhoud

Of het achterpad nu verdeeld eigendom of mandelig eigendom is, voor de onderhoudssituatie maakt het eigenlijk niet uit. Het onderhoud zal door de gezamenlijke eigenaren dienen te worden georganiseerd. Twijfelt u op een bepaald pad een achterpad is of een voetpad van de gemeente, dan kunt u dit aan de hand van de bestrating meestal vaststellen. De gemeente heeft voor alle voetpaden in Getsewoud kleine grijze klinkers gebruikt terwijl voor de achterpaden vrijwel altijd betontegels (30 cm. x 30 cm.) zijn gebruikt.

Reacties zijn gesloten.