Achtergrond drainage

Collectieve doorspuitactie drainage

Dit voorjaar ontving u een brief vanuit de wijkraad met informatie over de drainageactie. De verspreiding van de brieven verliep helaas niet helemaal vlekkeloos, maar de actie zelf is zorgvuldig opgezet. Een korte weer- gave van de achtergronden van deze actie.

Waarom is er een drainage-actie?

In 2010 heeft de wijkraad voor de eerste keer een collectieve drainageactie georganiseerd. In de jaren daarvoor kampten erg veel wijkbewoners met wateroverlast in de kruipruimte. De waterloverlast had twee belangrijke oorzaken:

  1. het gemeentelijke drainagesysteem functioneerde niet goed en daardoor konden ook de particuliere blokdrainages niet goed afwateren;
  2. de particuliere blokdrainages werden niet goed onderhouden.

De wijkraad heeft vervolgens met de gemeente afgesproken dat zij het gemeentelijke drainagesysteem zou opknappen en bovendien een zoekactie naar drainageputten zou organiseren. Dat laatste was noodzakelijk omdat veel drainageputten niet zichtbaar waren aangebracht, deze lagen bijvoorbeeld onder de bestrating of onder de tuin. Op haar beurt heeft de wijkraad toegezegd een collectieve doorspuitactie te organiseren en dat hebben we in nauwe samenwerking met de gemeente en Ymere dan ook gedaan.

Randvoorwaarden van de drainageactie

In de wijk zijn ongeveer 680 blokdrainages aanwezig en ongeveer de helft daarvan is in 2010 doorgespoten. De wijkraad wilde naast een groot aantal deelnemers ook graag dat de doorspuitactie aan de volgende voorwaarden zou voldoen:
1. De kosten per blokdrainage moesten beperkt blijven zodat ook bij een aantal niet-betalende buren de kosten per woningeigenaar te overzien zouden blijven. Door meerdere offertes aan te vragen, hebben we met Elkro uiteindelijk een scherpe prijs (€ 79,50 in 2010) per blokdrainage kunnen afspreken. Met een gemiddeld aantal huizen per blokdrainage van 10 zijn de kosten per woning bijzon
der laag. Ook als 2 van de 10 buren niet meebetalen, blijven de kosten per woning beperkt tot circa € 10,- per woning. Ook voor de geïndexeerde prijs in 2016 (€ 87,50) geldt dat nog steeds.
2. Opdracht geven moest eenvoudig zijn. De tweede voorwaarde hebben we concreet kunnen invullen door met vooraf ingevulde opdrachtformulieren (o.a. met informatie over de drainageputten) te werken zodat per saldo alleen de gegevens van de contactpersonen en de verschillende werkzaamheden dienden te worden aangegeven.
3. Geen administratieve rompslomp voor de wijkraad en/of de uitvoerder. Per blokdrainage geeft één bewoner de opdracht en die ontvangt ook de factuur van Elkro. De verdeling van de kosten over de buren is de verantwoordelijkheid van de bewoner die opdracht heeft gegeven. Per blokdrainage hoeft er dus maar één factuur te worden versturen. Ook aan de derde voorwaarde kon dus worden voldaan.

Drainageactie 2016

In 2016 heeft de wijkraad samen met de gemeente een nieuwe actie georganiseerd. Er is op basis van de prettige ervaringen uit 2010 gekozen voor dezelfde opzet en voor Elkro als aannemer. De prijzen voor de werkzaamheden zijn marktconform geïndexeerd. Ook de twee grote woningverhuurders in Getsewoud, Ymere en Verwelius, hebben weer aan de actie meegedaan. Ondanks de vertraagde start zijn we toch tevreden over de eerste resultaten; er zijn inmiddels ruim 300 opdrachten voor het doorspuiten gegeven en dat aantal zal de komende weken nog wel wat groeien. Daarnaast zijn ook diverse opdrachten verleend voor het zoeken naar drainageputten. Medio maart is er in de eerste deelplannen begonnen met het doorspuiten van de blokdrainages. In de volgende nieuwsbrief zullen we verslag doen van deze werkzaamheden. De wijkraad is in ieder geval van plan om over drie tot vier jaar weer een nieuwe doorspuitactie te organiseren.

Bron: Nieuwsbrief Wijkraad, april 2016

Reacties zijn gesloten.